Reseller Hosting

RH-1


Bắt đầu từ   1,800,000đ
6 tháng

10GB SSD Dung lượng

Không giới hạn Data transfer

Không giới hạn Website

Cpanel 11 + Cloud Linux Cpanel

Không giới hạn Domain

Không giới hạn Email

Không giới hạn Mysql

Không giới hạn Tài khoản

RH-2


Bắt đầu từ   2,700,000đ
6 tháng

20GB SSD Dung lượng

Không giới hạn Data transfer

Không giới hạn Website

Cpanel 11 + Cloud Linux Cpanel

Không giới hạn Domain

Không giới hạn Email

Không giới hạn Mysql

Không giới hạn Tài khoản

RH-3


Bắt đầu từ   3,600,000đ
6 tháng

30GB SSD Dung lượng

Không giới hạn Data transfer

Không giới hạn Website

Cpanel 11 + Cloud Linux Cpanel

Không giới hạn Domain

Không giới hạn Email

Không giới hạn Mysql

Không giới hạn Tài khoản

RH-4


Bắt đầu từ   4,500,000đ
6 tháng

50GB SSD Dung lượng

Không giới hạn Data transfer

Không giới hạn Website

Cpanel 11 + Cloud Linux Cpanel

Không giới hạn Domain

Không giới hạn Email

Không giới hạn Mysql

Không giới hạn Tài khoản