Colocation

Viettel IDC Colo v1
 • 1U Không gian rack
 • 300Mbps Shared Trong nước
 • 10Mbps Shared Quốc tế
 • Không giới hạn Data tranfer
 • 01 Địa chỉ IP
 • 300W Công suất điện
 • 24/7/365 Hỗ trợ kỹ thuật
 • KVM
 • VIETTEL IDC Datacenter
 • 24h Setup time
 • Đăng ký AntiDDoS
Viettel IDC Colo v2
 • 2U Không gian rack
 • 300Mbps Shared Trong nước
 • 10Mbps Shared Quốc tế
 • Không giới hạn Data tranfer
 • 01 Địa chỉ IP
 • 400W Công suất điện
 • 24/7/365 Hỗ trợ kỹ thuật
 • KVM
 • VIETTEL IDC Datacenter
 • 24h Setup time
 • Đăng ký AntiDDoS
VNPT Colo v1
 • 1U Không gian rack
 • 300Mbps Shared Trong nước
 • 10Mbps Shared Quốc tế
 • Không giới hạn Data tranfer
 • 01 Địa chỉ IP
 • 300W Công suất điện
 • 24/7/365 Hỗ trợ kỹ thuật
 • KVM
 • VNPT Datacenter
 • 24h Setup time
 • Đăng ký AntiDDoS
VNPT Colo v2
 • 2U Không gian rack
 • 300Mbps Shared Trong nước
 • 10Mbps Shared Quốc tế
 • Không giới hạn Data tranfer
 • 01 Địa chỉ IP
 • 400W Công suất điện
 • 24/7/365 Hỗ trợ kỹ thuật
 • KVM
 • VNPT Datacenter
 • 24h Setup time
 • Đăng ký AntiDDoS
Colo v1 + AntiDDoS
 • 1U Không gian rack
 • AntiDDoS-2 Anti Ddos
 • 300Mbps Shared Trong nước
 • 10Mbps Shared Quốc tế
 • Không giới hạn Data tranfer
 • 01 Địa chỉ IP
 • 300W Công suất điện
 • 24/7/365 Hỗ trợ kỹ thuật
 • KVM
 • VIETTEL IDC Datacenter
 • 24h Setup time
Colo v2 + AntiDDoS
 • 2U Không gian rack
 • AntiDDoS-2 Anti Ddos
 • 300Mbps Shared Trong nước
 • 10Mbps Shared Quốc tế
 • Không giới hạn Data tranfer
 • 01 Địa chỉ IP
 • 400W Công suất điện
 • 24/7/365 Hỗ trợ kỹ thuật
 • KVM
 • VIETTEL IDC Datacenter
 • 24h Setup time