Anti DDOS

AntiDDoS – 1
 • Tổng lưu lương băng thông /tháng 350 Mbps
 • IP Backend 1
 • Kiểm soát cổng (Port) truy cập
 • Chống IP NULL Floods Không
AntiDDoS – 2
 • Tổng lưu lương băng thông /tháng 500 Mbps
 • IP Backend 1
 • Chống IP NULL Floods
AntiDDoS – 3
 • Tổng lưu lương băng thông /tháng 1 Gbps
 • IP Backend 3
 • Chống IP NULL Floods
AntiDDoS – 4
 • Tổng lưu lương băng thông /tháng 2 Gbps
 • IP Backend 5
 • Chống IP NULL Floods
AntiDDoS – 5
 • Tổng lưu lương băng thông /tháng 5 Gbps
 • IP Backend 10
 • Chống IP NULL Floods