Cloud Server SSD V3

Cloud-1GB-V3
 • 01 Core CPU
 • 01 GB Ram
 • 15 GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 100 Mbps Share Trong nước
 • 4 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • VIETTEL IDC Datacenter
 • 3 Tháng Thanh toán tối thiểu
 • 294.400 VNĐ 1 Tháng
 • 6x264.960 VNĐ 06 Tháng
 • 12x250.240 VNĐ 12 Tháng
 • 24x235.520 VNĐ 24 Tháng
 • 36x220.800 VNĐ 36 Tháng
Cloud-2GB-V3
 • 02 Core CPU
 • 02 GB Ram
 • 25 GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 100 Mbps Share Trong nước
 • 4 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • VIETTEL IDC Datacenter
 • 3 Tháng Thanh toán tối thiểu
 • 460.000 VNĐ 1 Tháng
 • 6x414.000 VNĐ 06 Tháng
 • 12x391.000 VNĐ 12 Tháng
 • 24x368.000 VNĐ 24 Tháng
 • 36x345.000 VNĐ 36 Tháng
Cloud-4GB-V3
 • 02 Core CPU
 • 04 GB Ram
 • 55 GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 100 Mbps Share Trong nước
 • 4 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • VIETTEL IDC Datacenter
 • 3 Tháng Thanh toán tối thiểu
 • 1.100.000 VNĐ 1 Tháng
 • 6x990.000 VNĐ 06 Tháng
 • 12x935.000 VNĐ 12 Tháng
 • 24x880.000 VNĐ 24 Tháng
 • 36x825.000 VNĐ 36 Tháng
Cloud-6GB-V3
 • 04 Core CPU
 • 06 GB Ram
 • 85 GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 100 Mbps Share Trong nước
 • 4 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • VIETTEL IDC Datacenter
 • 3 Tháng Thanh toán tối thiểu
 • 1.300.000 VNĐ 1 Tháng
 • 6x1.170.000 VNĐ 06 Tháng
 • 12x1.105.000 VNĐ 12 Tháng
 • 24x1.040.000 VNĐ 24 Tháng
 • 36x975.000 VNĐ 36 Tháng
Cloud-8GB-V3
 • 04 Core CPU
 • 08 GB Ram
 • 110 GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 100 Mbps Share Trong nước
 • 4 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • VIETTEL IDC Datacenter
 • 3 Tháng Thanh toán tối thiểu
 • 1.600.000 VNĐ 1 Tháng
 • 6x1.440.000 VNĐ 06 Tháng
 • 12x1.360.000 VNĐ 12 Tháng
 • 24x1.128.000 VNĐ 24 Tháng
 • 36x1.200.000 VNĐ 36 Tháng