Cloud Server SSD

Cloud SSD KM

Bắt đầu từ
1,200,000đ
1 năm
  01 Core CPU
  01 GB Ram
  10 GB SSD Dung lượng
  Unlimited Data tranfer
  100 Mbps Share Trong nước
  4 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  VIETTEL IDC Datacenter
  12 Tháng Thanh toán tối thiểu
  12x100.000 VNĐ 12 Tháng
Cloud SSD 02

Bắt đầu từ
270,000đ
1 tháng
  01 Core CPU
  02 GB Ram
  20 GB SSD Storage
  Unlimited Data tranfer
  100 Mbps Share Trong nước
  4 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  VIETTEL IDC Datacenter
  3 Tháng Thanh toán tối thiểu
Cloud SSD 04

Bắt đầu từ
485,000đ
1 tháng
  02 Core CPU
  04 GB Ram
  40 GB SSD Storage
  Unlimited Data tranfer
  100 Mbps Share Trong nước
  4 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  VIETTEL IDC Datacenter
  3 Tháng Thanh toán tối thiểu
Cloud SSD 06

Bắt đầu từ
895,000đ
1 tháng
  03 Core CPU
  06 GB Ram
  80 GB SSD Storage
  Unlimited Data tranfer
  100 Mbps Share Trong nước
  4 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  VIETTEL IDC Datacenter
  3 Tháng Thanh toán tối thiểu
Cloud SSD 08

Bắt đầu từ
1,250,000đ
1 tháng
  04 Core CPU
  08 GB Ram
  120 GB SSD Storage
  Unlimited Data tranfer
  100 Mbps Share Trong nước
  4 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  VIETTEL IDC Datacenter
  3 Tháng Thanh toán tối thiểu
Cloud SSD 10

Bắt đầu từ
1,670,000đ
1 tháng
  06 Core CPU
  10 GB Ram
  160 GB SSD Storage
  Unlimited Data tranfer
  100 Mbps Share Trong nước
  4 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  VIETTEL IDC Datacenter
  3 Tháng Thanh toán tối thiểu
Cloud SSD 16

Bắt đầu từ
2,499,000đ
1 tháng
  10 Core CPU
  16 GB Ram
  200 GB SSD Storage
  Unlimited Data tranfer
  100 Mbps Share Trong nước
  4 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  VIETTEL IDC Datacenter
  3 Tháng Thanh toán tối thiểu