Cloud Server SSD

Cloud SSD KM

Akár
1,200,000đ
évente
  01 Core CPU
  01 GB Ram
  10 GB SSD Dung lượng
  Unlimited Data tranfer
  100 Mbps Share Trong nước
  4 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  VIETTEL IDC Datacenter
  12 Tháng Thanh toán tối thiểu
  12x100.000 VNĐ 12 Tháng
Cloud SSD 02

Akár
270,000đ
havonta
  01 Core CPU
  02 GB Ram
  20 GB SSD Storage
  Unlimited Data tranfer
  100 Mbps Share Trong nước
  4 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  VIETTEL IDC Datacenter
  3 Tháng Thanh toán tối thiểu
Cloud SSD 04

Akár
485,000đ
havonta
  02 Core CPU
  04 GB Ram
  40 GB SSD Storage
  Unlimited Data tranfer
  100 Mbps Share Trong nước
  4 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  VIETTEL IDC Datacenter
  3 Tháng Thanh toán tối thiểu
Cloud SSD 06

Akár
895,000đ
havonta
  03 Core CPU
  06 GB Ram
  80 GB SSD Storage
  Unlimited Data tranfer
  100 Mbps Share Trong nước
  4 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  VIETTEL IDC Datacenter
  3 Tháng Thanh toán tối thiểu
Cloud SSD 08

Akár
1,250,000đ
havonta
  04 Core CPU
  08 GB Ram
  120 GB SSD Storage
  Unlimited Data tranfer
  100 Mbps Share Trong nước
  4 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  VIETTEL IDC Datacenter
  3 Tháng Thanh toán tối thiểu
Cloud SSD 10

Akár
1,670,000đ
havonta
  06 Core CPU
  10 GB Ram
  160 GB SSD Storage
  Unlimited Data tranfer
  100 Mbps Share Trong nước
  4 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  VIETTEL IDC Datacenter
  3 Tháng Thanh toán tối thiểu
Cloud SSD 16

Akár
2,499,000đ
havonta
  10 Core CPU
  16 GB Ram
  200 GB SSD Storage
  Unlimited Data tranfer
  100 Mbps Share Trong nước
  4 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  VIETTEL IDC Datacenter
  3 Tháng Thanh toán tối thiểu