EMAIL Google Apps

L10

3,000,000đ

  10 Email Số tài khoản
  15 GB Dung lượng lưu trữ
  Email theo tên miền
    300k/Năm Phí duy trì
  Quản trị cao nhất
  Bảo mật 2 lớp
  99,9% Uptime
  01 Năm Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365
L50

4,500,000đ

  50 Email Số tài khoản
  15 GB Dung lượng lưu trữ
  Email theo tên miền
    300k/Năm Phí duy trì
  Quản trị cao nhất
  Bảo mật 2 lớp
  99,9% Uptime
  01 Năm Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365
L100

6,500,000đ

  100 Email Số tài khoản
  15 GB Dung lượng lưu trữ
  Email theo tên miền
    300k/Năm Phí duy trì
  Quản trị cao nhất
  Bảo mật 2 lớp
  99,9% Uptime
  01 Năm Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365
L200

8,500,000đ

  200 Email Số tài khoản
  15 GB Dung lượng lưu trữ
  Email theo tên miền
    300k/Năm Phí duy trì
  Quản trị cao nhất
  Bảo mật 2 lớp
  99,9% Uptime
  01 Năm Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365
L2000

45,000,000đ

  2000 Email Số tài khoản
  30 GB Dung lượng lưu trữ
  Email theo tên miền
    300k/Năm Phí duy trì
  Quản trị cao nhất
  Bảo mật 2 lớp
  99,9% Uptime
  01 Năm Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365
L10000

83,000,000đ

  10000 Email Số tài khoản
  30 GB Dung lượng lưu trữ
  Email theo tên miền
    300k/Năm Phí duy trì
  Quản trị cao nhất
  Bảo mật 2 lớp
  99,9% Uptime
  01 Năm Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365