EMAIL Google Apps

L10

3,000,000đ

  10 Email Số tài khoản
  15 GB Dung lượng lưu trữ
  Email theo tên miền
  Quản trị cao nhất
  Bảo mật 2 lớp
  99,9% Uptime
  01 Năm Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365
L50

4,500,000đ

  50 Email Số tài khoản
  15 GB Dung lượng lưu trữ
  Email theo tên miền
  Quản trị cao nhất
  Bảo mật 2 lớp
  99,9% Uptime
  01 Năm Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365
L200

8,500,000đ

  200 Email Số tài khoản
  15 GB Dung lượng lưu trữ
  Email theo tên miền
  Quản trị cao nhất
  Bảo mật 2 lớp
  99,9% Uptime
  01 Năm Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365
L2000

29,500,000đ

  2000 Email Số tài khoản
  15 GB Dung lượng lưu trữ
  Email theo tên miền
  Quản trị cao nhất
  Bảo mật 2 lớp
  99,9% Uptime
  01 Năm Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365
L10000

83,000,000đ

  10000 Email Số tài khoản
  30 GB Dung lượng lưu trữ
  Email theo tên miền
  Quản trị cao nhất
  Bảo mật 2 lớp
  99,9% Uptime
  01 Năm Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365