Server AntiDDoS

HP Blade BL460 Gen9 - AntiDDoS

Tích hợp AntiDDoS-2
4.100.000 x 1 tháng
2.900.000 x 3 tháng
2.700.000 x 6 tháng
2.500.000 x 12 tháng
2.350.000 x 24 tháng

  • Intel 12Core E5-2690v3 CPU
  • 32GB DDR4 ECC RAM
  • 500GB SSD HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • 3 lần cài đặt Miễn phí
  • 300Mbs Shared Cổng trong nước
  • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
HP Blade BL460 Gen9 - AntiDDoS

Tích hợp AntiDDoS-2
4.500.000 x 1 tháng
3.150.000 x 3 tháng
2.950.000 x 6 tháng
2.700.000 x 12 tháng
2.500.000 x 24 tháng

  • Intel 12Core E5-2690v3 CPU
  • 64GB DDR4 ECC RAM
  • 2 x 500GB SSD HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • 3 lần cài đặt Miễn phí
  • 300Mbs Shared Cổng trong nước
  • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
HP Blade BL460 Gen9 - AntiDDoS

Tích hợp AntiDDoS-2
4.700.000 x 1 tháng
3.350.000 x 3 tháng
3.150.000 x 6 tháng
2.900.000 x 12 tháng
2.700.000 x 24 tháng

  • 2 x Intel 12Core E5-2690v3 CPU
  • 64GB DDR4 ECC RAM
  • 1TB SSD HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • 3 lần cài đặt Miễn phí
  • 300Mbs Shared Cổng trong nước
  • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
Dell R630 - AntiDDoS

Tích hợp AntiDDoS-2
5.500.000 x 1 tháng
4.100.000 x 3 tháng
3.850.000 x 6 tháng
3.550.000 x 12 tháng
3.350.000 x 24 tháng

  • 2 x Intel 12Core E5-2673 v3 CPU
  • 32GB DDR4 ECC RAM
  • 500GB SSD HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • 3 lần cài đặt Miễn phí
  • 300Mbs Shared Cổng trong nước
  • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
Dell R630 - AntiDDoS

Tích hợp AntiDDoS-2
5.500.000 x 1 tháng
4.100.000 x 3 tháng
3.850.000 x 6 tháng
3.550.000 x 12 tháng
3.350.000 x 24 tháng

  • 2 x Intel 12Core E5-2673 v3 CPU
  • 64GB DDR4 ECC RAM
  • 2 x 500GB SSD HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • 3 lần cài đặt Miễn phí
  • 300Mbs Shared Cổng trong nước
  • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
Dell R630 - AntiDDoS

Tích hợp AntiDDoS-2
6.300.000 x 1 tháng
4.900.000 x 3 tháng
4.550.000 x 6 tháng
4.200.000 x 12 tháng
3.900.000 x 24 tháng

  • 2 x Intel 12Core E5-2673 v3 CPU
  • 96GB DDR4 ECC RAM
  • 2 x 1TB SSD HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • 3 lần cài đặt Miễn phí
  • 300Mbs Shared Cổng trong nước
  • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
Dell R640 - AntiDDoS

Tích hợp AntiDDoS-2
7.500.000 x 1 tháng
6.000.000 x 3 tháng
5.500.000 x 6 tháng
5.000.000 x 12 tháng
4.550.000 x 24 tháng

  • Intel Xeon 20Core Gold 6138 CPU
  • 32GB DDR4 ECC RAM
  • 500GB SSD HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • 3 lần cài đặt Miễn phí
  • 300Mbs Shared Cổng trong nước
  • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
Dell R640 - AntiDDoS

Tích hợp AntiDDoS-2
8.500.000 x 1 tháng
7.000.000 x 3 tháng
6.450.000 x 6 tháng
5.800.000 x 12 tháng
5.300.000 x 24 tháng

  • 2 x Intel Xeon 20Core Gold 6138 CPU
  • 64GB DDR4 ECC RAM
  • 2 x 500GB SSD HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • 3 lần cài đặt Miễn phí
  • 300Mbs Shared Cổng trong nước
  • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
Server Dell R640 - ĐVTT

Tích hợp AntiDDoS-2
9.900.000 x 1 tháng
6.100.000 x 6 tháng - Tăng 1 chỉ vàng 9999
4.500.000 x 12 tháng - Tăng 2 chỉ vàng 9999

  • Intel Platinum 8156 4Core 3.6GHz CPU
  • 34GB DDR4 ECC RAM
  • 500GB SSD HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • 3 lần cài đặt Miễn phí
  • 300Mbs Shared Cổng trong nước
  • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
Dell R640 - AntiDDoS

Tích hợp AntiDDoS-2
9.200.000 x 1 tháng
7.650.000 x 3 tháng
7.050.000 x 6 tháng
6.300.000 x 12 tháng
5.800.000 x 24 tháng

  • 2 x Intel Xeon 20Core Gold 6138 CPU
  • 96GB DDR4 ECC RAM
  • 2 x 1TB SSD HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • 3 lần cài đặt Miễn phí
  • 300Mbs Shared Cổng trong nước
  • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter