Nhập tối đa 20 tên miền quý khách muốn đăng ký vào ô dưới đây, mỗi tên miền một dòng. Không bao gồm http:// hoặc www

TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
com 1 250,000đ 250,000đ 250,000đ
net 1 260,000đ 260,000đ 260,000đ
biz 1 260,000đ 260,000đ 260,000đ
org 1 270,000đ 270,000đ 270,000đ
info 1 250,000đ 250,000đ 250,000đ
mobi 1 430,000đ 430,000đ 430,000đ
asia 1 340,000đ 340,000đ 340,000đ
us 1 290,000đ 290,000đ 290,000đ
  TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
  com 1 250,000đ 250,000đ 250,000đ
  net 1 260,000đ 260,000đ 260,000đ
  biz 1 260,000đ 260,000đ 260,000đ
  org 1 270,000đ 270,000đ 270,000đ
  info 1 250,000đ 250,000đ 250,000đ
  mobi 1 430,000đ 430,000đ 430,000đ
  asia 1 340,000đ 340,000đ 340,000đ
   TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
   asia 1 340,000đ 340,000đ 340,000đ
   us 1 290,000đ 290,000đ 290,000đ
   eu 1 240,000đ 240,000đ 240,000đ
   me 1 600,000đ 600,000đ 600,000đ
   tv 1 800,000đ 800,000đ 800,000đ
    TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
    mobi 1 430,000đ 430,000đ 430,000đ
    me 1 600,000đ 600,000đ 600,000đ
    tv 1 800,000đ 800,000đ 800,000đ
     TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
     mobi 1 430,000đ 430,000đ 430,000đ
      TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
      asia 1 340,000đ 340,000đ 340,000đ
      us 1 290,000đ 290,000đ 290,000đ
      eu 1 240,000đ 240,000đ 240,000đ
      me 1 600,000đ 600,000đ 600,000đ
      tv 1 800,000đ 800,000đ 800,000đ
       TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
       top 1 20,000đ 250,000đ 250,000đ
        TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
        vn 1 830,000đ 480,000đ 480,000đ
        com 1 250,000đ 250,000đ 250,000đ
        net 1 260,000đ 260,000đ 260,000đ
        biz 1 260,000đ 260,000đ 260,000đ
        org 1 270,000đ 270,000đ 270,000đ
        com.vn 1 700,000đ 350,000đ 350,000đ
        biz.vn 1 700,000đ 350,000đ 350,000đ
        net.vn 1 700,000đ 350,000đ 350,000đ
        org.vn 1 400,000đ 200,000đ 200,000đ
        edu.vn 1 400,000đ 200,000đ 200,000đ
        gov.vn 1 400,000đ 200,000đ 200,000đ
        ac.vn 1 400,000đ 200,000đ 200,000đ
        info.vn 1 400,000đ 200,000đ 200,000đ
        pro.vn 1 400,000đ 200,000đ 200,000đ
        health.vn 1 400,000đ 200,000đ 200,000đ
        int.vn 1 400,000đ 200,000đ 200,000đ
        name.vn 1 60,000đ 30,000đ 30,000đ
        info 1 250,000đ 250,000đ 250,000đ
        mobi 1 430,000đ 430,000đ 430,000đ
        asia 1 340,000đ 340,000đ 340,000đ
        us 1 290,000đ 290,000đ 290,000đ
        eu 1 240,000đ 240,000đ 240,000đ
        me 1 600,000đ 600,000đ 600,000đ
        tv 1 800,000đ 800,000đ 800,000đ
        top 1 20,000đ 250,000đ 250,000đ
         Tiền tệ: