Articles

 Hướng dẫn tạo User trong mail Google Apps

Trước tiên bạn phải login với User có quyền admin, do VNSO cung cấp cho bạn.Thông tin bao gồm:...