Thuê máy chủ riêng

BL460G8 - 16GB- E5-2680 - KMT72019

Bắt đầu từ
1,600,000đ
1 tháng

1.600.000 x 3 tháng
1.400.000 x 12 tháng
Tặng sau 24 Tháng

  Intel 8Core E5-2680 CPU
  16GB RAM
  600GB SAS 10K HDD
  250GB SSD hoặc
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
BL460G8 - 32GB - 2xE5-2680 - KMT72019

Bắt đầu từ
2,100,000đ
1 tháng

2.100.000 x 3 tháng
1.900.000 x 12 tháng
Tặng sau 24 Tháng

  2 x Intel 8Core E5-2680 CPU
  32GB RAM
  2 x 600GB SAS 10K HDD
  2 x 250GB SSD hoặc
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R620 - 16GB - E5-2680 - KMT72019

Bắt đầu từ
13,800,000đ
6 tháng

2.300.000 x 6 tháng
2.000.000 x 12 tháng
Tặng sau 24 Tháng

  Intel 8Core E5-2680 CPU
  16GB RAM
  2 x 600GB SAS 10K HDD
  2 x 250GB SSD hoặc
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R620 - 32GB - 2xE5-2680 - KMT72019

Bắt đầu từ
15,000,000đ
6 tháng

2.500.000 x 6 tháng
2.200.000 x 12 tháng
Tặng sau 24 Tháng

  2 x Intel 8Core E5-2680 CPU
  32GB RAM
  2 x 480GB SSD HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
HP DL360 G9

Bắt đầu từ
3,350,000đ
1 tháng

3.200.000 x 3 tháng
3.100.000 x 6 tháng
3.000.000 x 12 tháng

  Intel 8Core E5-2620V4 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
HP DL380 G8

Bắt đầu từ
3,600,000đ
1 tháng

3.400.000 x 3 tháng
3.300.000 x 6 tháng
3.200.000 x 12 tháng

  Intel 10Core E5-2660v2 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10k HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
HP DL380 G9

Bắt đầu từ
3,750,000đ
1 tháng

3.600.000 x 3 tháng
3.500.000 x 6 tháng
3.400.000 x 12 tháng

  Intel 8Core E5-2620V4 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
HP DL360 G8

Bắt đầu từ
3,100,000đ
1 tháng

2.950.000 x 3 tháng
2.900.000 x 6 tháng
2.800.000 x 12 tháng

  Intel Xeon 8 Core E5-2240 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R620

Bắt đầu từ
3,200,000đ
1 tháng

3.100.000 x 3 tháng
3.000.000 x 6 tháng
2.900.000 x 12 tháng

  Intel 10Core E5-2660v2 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R630

Bắt đầu từ
3,350,000đ
1 tháng

3.200.000 x 3 tháng
3.100.000 x 6 tháng
3.000.000 x 12 tháng

  Intel 8Core E5-2620V4 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R720XD

Bắt đầu từ
3,700,000đ
1 tháng

3.500.000 x 3 tháng
3.400.000 x 6 tháng
3.300.000 x 12 tháng

  Intel 10Core E5-2660v2 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R720

Bắt đầu từ
3,600,000đ
1 tháng

3.200.000 x 3 tháng
3.100.000 x 6 tháng
3.000.000 x 12 tháng

  Intel 10Core E5-2660v2 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R730

Bắt đầu từ
3,650,000đ
1 tháng

3.450.000 x 3 tháng
3.400.000 x 6 tháng
3.300.000 x 12 tháng

  Intel 8Core E5-2620V4 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Cisco C220M3

Bắt đầu từ
3,100,000đ
1 tháng

2.950.000 x 3 tháng
2.900.000 x 6 tháng

  Intel 10Core E5-2660V2 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Lenovo X3550M5 E5-2683V3

Bắt đầu từ
3,550,000đ
1 tháng

3.400.000 x 3 tháng
3.350.000 x 6 tháng
3.200.000 x 12 tháng

  Intel 14Core E5-2683V3 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Lenovo X3550M5 E5-2620V4

Bắt đầu từ
3,250,000đ
1 tháng

3.100.000 x 3 tháng
3.000.000 x 6 tháng
2.900.000 x 12 tháng

  Intel 8Core E5-2620V4 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter