Thuê máy chủ riêng

HP BL420c - 16Core

2,600,000đ
1 tháng

2.200.000 x 3 tháng
1.900.000 x 6 tháng
1.700.000 x 12 tháng


   2 x Intel 8Core E5-2450L CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   200Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

BL460cG8-16C

3,200,000đ
1 tháng

2.900.000 x 3 tháng
2.700.000 x 6 tháng
2.400.000 x 12 tháng


   2 x Intel 8Core E5-2660 CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

BL460cG8-24C

4,500,000đ
1 tháng

4.000.000 x 3 tháng
3.500.000 x 6 tháng
3.200.000 x 12 tháng


   2 x Intel 12Core E5-2651V2 CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

HP DL360 G9

4,800,000đ
1 tháng

4.300.000 x 3 tháng
3.800.000 x 6 tháng
3.500.000 x 12 tháng


   2 x Intel 8Core E5-2620V4 CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

HP DL380 G9

4,800,000đ
1 tháng

4.300.000 x 3 tháng
3.800.000 x 6 tháng
3.500.000 x 12 tháng


   2 x Intel 8Core E5-2620V4 CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

HP DL360 G8

4,800,000đ
1 tháng

4.300.000 x 3 tháng
3.800.000 x 6 tháng
3.500.000 x 12 tháng


   2 x Intel Xeon 8 Core E5-2240 CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Dell R620

4,800,000đ
1 tháng

4.300.000 x 3 tháng
3.800.000 x 6 tháng
3.500.000 x 12 tháng


   2 x Intel 10Core E5-2660v2 CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Dell R630

4,800,000đ
1 tháng

4.300.000 x 3 tháng
3.800.000 x 6 tháng
3.500.000 x 12 tháng


   2 x Intel 8Core E5-2620V4 CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Dell R720XD

4,800,000đ
1 tháng

4.300.000 x 3 tháng
3.800.000 x 6 tháng
3.500.000 x 12 tháng


   2 x Intel 10Core E5-2660v2 CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Cisco C220M3-20C

5,500,000đ
1 tháng

5.000.000 x 3 tháng
4.500.000 x 6 tháng
4.200.000 x 12 tháng


   2 x Intel 10Core E5-2660V2 CPU

   32GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Lenovo X3550M5

5,800,000đ
1 tháng

5.300.000 x 3 tháng
4.800.000 x 6 tháng
4.500.000 x 12 tháng


   2 x Intel 14Core E5-2683V3 CPU

   32GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Lenovo E5-2620V4

6,000,000đ
1 tháng

5.000.000 x 3 tháng
5.000.000 x 6 tháng
4.700.000 x 12 tháng


   2 x Intel 8Core E5-2620V4 CPU

   32GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Dell R730

4,800,000đ
1 tháng

4.300.000 x 3 tháng
3.800.000 x 6 tháng
3.500.000 x 12 tháng


   2 x Intel 8Core E5-2620V4 CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter