Dedicated Server

Server Blade BL420C-G8

1.199.000 x 3 tháng
1.099.000 x 6 tháng
999.000 x 12 tháng
Tặng 08GB Ram khi thanh toán 12 tháng

 • 2 x Intel E5-2450L CPU
 • 08GB RAM
 • 300GB SAS HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Server Blade BL460C-G8

1.199.000 x 3 tháng
1.099.000 x 6 tháng
999.000 x 12 tháng
Tặng 08GB Ram khi thanh toán 12 tháng

 • 1 x Intel E5-26xx CPU
 • 08GB RAM
 • 250GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Server Blade BL460C-G8 - 16GB
 • 1 x Intel E5-26xx CPU
 • 16GB RAM
 • 250GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Server Blade BL460C-G8 - 32GB
 • 1 x Intel E5-2680 V1 CPU
 • 32GB RAM
 • 500GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Server Blade BL460C-G9

3.500.000 x 1 tháng
2.500.000 x 3 tháng
2.280.000 x 6 tháng
2.100.000 x 12 tháng

 • Intel 14Core E5-2680v4 CPU
 • 32GB DDR4 ECC RAM
 • 500GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbs Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Server Blade BL460C-G9 V3
 • 1 x Intel E5-26xx v3 CPU
 • 16GB RAM
 • 250GB HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Server Blade BL460C-G9 V3 KM
 • 1 x Intel E5-2680 v3 CPU
 • 32GB RAM
 • 500GB HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Server Blade BL460C-G9 32C

5.000.000 x 3 tháng
4.500.000 x 6 tháng
4.200.000 x 12 tháng

 • 2 x Intel 16Core E5-2675V3 CPU
 • 32GB DDR3 ECC RAM
 • 2 x 600GB SAS 10K HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • Anti DDOS Miễn phí
 • 100Mbs Shared Cổng trong nước
 • 4Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R630 ( 8 base 2.5 )
 • 1 x E5-2680 V3 CPU
 • 2 x 32GB 2RX4 PC4 RAM
 • 2 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R630 (10 base 2.5)
 • 1 x E5-2680 V4 CPU
 • 2 x 32GB 2RX4 PC4 RAM
 • 2 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R630 (10 base 2.5)-KM
 • 1 x E5-2680 V4 CPU
 • 32GB 2RX4 PC4 RAM
 • 2 x 500GB SSD DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R730 ( 8 base 2.5 )
 • 1 x E5-2678 V3 CPU
 • 2 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 2 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R730 ( 8 base 2.5 )-KM
 • 1 x E5-2680 V4 CPU
 • 2 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 2 x 500GB SSD hoặc 960GB SSD DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R730 ( 8 base 3.5 )
 • 1 x Processor E5-2680 CPU
 • 1 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R730xd ( 12 base 3.5 )
 • 1 x E5-2690 V3 CPU
 • 2 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 2 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R730xd ( 24 base 2.5 )
 • 1 x E5-2690 V3 CPU
 • 2 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 2 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R930 ( 24 base 2.5 )
 • 4 x E7-8880L CPU
 • 4 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 2 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
HPE 380 GEN 10 ( 8 base 3.5 )
 • 1 x PLATINUM 8156 CPU
 • 1 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R640 ( 4 base 3.5 )
 • 1 x PLATINUM 8156 CPU
 • 1 x 32GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R640 ( 8 base 2.5 )
 • 1 x PLATINUM 8156 CPU
 • 1 x 32GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R640 ( 8 base 2.5 )-KM
 • 1 x Gold 6140 CPU
 • 1 x 32GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 960GB SSD DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R640 ( 10 base 2.5 )
 • 1 x PLATINUM 8156 CPU
 • 1 x 32GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R740 ( 8 base 2.5 )
 • 1 x PLATINUM 8156 CPU
 • 1 x 32GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R740 ( 8 base 2.5 )-KM
 • 1 x Gold 6140 CPU
 • 1 x 32GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 960GB SSD 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R740 ( 8 base 3.5 )
 • 1 x PLATINUM 8156 CPU
 • 1 x 32GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R740 XD ( 24 base 3.5 )
 • 1 x PLATINUM 8156 CPU
 • 1 x 32GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R740 XD ( 12 base 3.5 )
 • 1 x PLATINUM 8156 CPU
 • 1 x 32GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R940 ( 8 base 2.5 )
 • 4 x 8156 16.5M CPU
 • 4 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 2 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R940 ( 24 base 2.5 )
 • 4 x 8156 16.5M CPU
 • 4 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 2 x 450GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R250 ( 4 base 3.5 )
 • 1 x E2324G CPU
 • 1 x 16GB 1RX8 PC4 RAM
 • 1 x 2TB 3,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R350 ( 4 base 3.5 )
 • 1 x E2324G CPU
 • 1 x 16GB 1RX8 PC4 RAM
 • 1 x 2TB 3,5 " DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R350 ( 8 base 2.5 )
 • 1 x E2324G CPU
 • 1 x 16GB 1RX8 PC4 RAM
 • 1 x 2TB 3,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R450 ( 8 base 2.5 )
 • 1 x SLIVER 4310 CPU
 • 1 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 1.2TB 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R550 ( 16 base 2.5 )
 • 1 x SLIVER 4310 CPU
 • 1 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 1.2TB 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R550 ( 8 base 2.5 )
 • 1 x SLIVER 4310 CPU
 • 1 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 1.2TB 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R650XS ( 4 base 3.5 )
 • 1 x SLIVER 4310 CPU
 • 1 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 2TB 3,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R750XS ( 8 base 3.5 )
 • 1 x SLIVER 4310 CPU
 • 1 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 2TB 3,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R750 ( 12 base 3.5 )
 • 1 x SLIVER 4310 CPU
 • 1 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 2TB 3,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R750 (24 base 2.5 )
 • 1 x SLIVER 4310 CPU
 • 1 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 1 x 1.2TB 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell T550 (8 base 3.5 )
 • 1 x SLIVER 4310 CPU
 • 1 x 16GB 2RX4 PC4 RAM
 • 2 x 2TB 3,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell T150 (4 base 3.5 )
 • 1 x E2334 CPU
 • 1 x 16GB 1RX8 PC4 RAM
 • 1 x 2TB 3,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
ProLiant DL560 Gen8 ( 5 base 2.5 )
 • 4 x E5-4650 V1 CPU
 • 2 x 16GB PC3L 12800 RAM
 • 2 x 300GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R820 ( 8 base 2.5 )
 • 4 x E5-4640 V1 CPU
 • 2 x 16GB PC3L 12800 RAM
 • 2 x 300GB SAS 2,5" DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter