Hệ thống lưu trữ

SAN IBM Flashsystem - 4TB
 • 3 x 4TB Flashystem Flash SSD
 • 2 x Battery Flashystem Battery
 • Module SFP + FC 8GB Avago Module
SAN IBM Flashsystem - 6TB
 • 3 x 6TB Flashystem Flash SSD
 • 2 x Battery Flashystem Battery
 • Module SFP + FC 8GB Avago Module
SAN IBM Flashystem - 10TB
 • 7 x 2TB Flashystem Flash SSD
 • 2 x Battery Flashystem Battery
 • Module SFP + FC 8GB Avago Module
SAN IBM Flashystem -20TB
 • 12 x 2TB Flashystem Flash SSD
 • 2 x Battery Flashystem Battery
 • Module SFP + FC 8GB Avago Module
SAN IBM Flashystem - 20TB
 • 12 x 2TB Flashystem Flash SSD
 • 2 x Battery Flashystem Battery
 • Module SFP + FC 8GB Avago Module
SAN IBM Flashystem - 57TB
 • 12 x 5.7TB Flashystem Flash SSD
 • 2 x Battery Flashystem Battery
 • Module SFP + FC 8GB Avago Module