Private Cloud

VCLOUD 01

Bắt đầu từ
9,500,000đ
1 tháng
  3 x Nodes 3 – HPE Node
  96 vCore CPU
  96GB RAM
  1.44TB SSD HDD
  10GbE Network
  5IPs IP Public
  10Gbps Bandwidth
VCLOUD 02

13,500,000đ
1 tháng
  3 x Nodes 3 Node
  96 vCore CPU
  96GB RAM
  1.44TB SSD HDD
  10GbE Network
  5IPs IP Public
  10Gbps Bandwidth
VCLOUD 03

16,000,000đ
1 tháng
  3 x Nodes Node
  120 vCore CPU
  192GB RAM
  3.8TB HDD HDD
  10GbE Network
  5IPs IP Public
  10Gbps Bandwidth
VCLOUD 04

18,000,000đ
1 tháng
  3 x Nodes Node
  144 vCore CPU
  192GB RAM
  3.8TB SSD HDD
  10GbE Network
  5IPs IP Public
  10Gbps Bandwidth
VCLOUD 05

39,000,000đ
1 tháng
  3 x Nodes HPE/Xeon 4110 Node
  96 vCore CPU
  192GB RAM
  3.8TB SSD HDD
  10GbE Network
  5IPs IP Public
  10Gbps Bandwidth
VCLOUD 06

42,000,000đ
1 tháng
  3 x Nodes Dell/Xeon 4110 Node
  96 vCore CPU
  256GB RAM
  3.8TB SSD HDD
  10GbE Network
  5IPs IP Public
  10Gbps Bandwidth
VCLOUD 07

65,000,000đ
1 tháng
  3 x Nodes DELL/Platinum 8167M Node
  312 vCore CPU
  512GB RAM
  6TB SSD HDD
  10GbE Network
  5IPs IP Public
  10Gbps Bandwidth
VCLOUD 08

69,000,000đ
1 tháng
  3 x Nodes DELL/Platinum 8173M Node
  336 vCore CPU
  512GB RAM
  12TB SSD HDD
  10GbE Network
  5IPs IP Public
  10Gbps Bandwidth