Mail Business

EMAIL-01
 • 100GB Dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn Số tài khoản Email
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Chứng chỉ SSL
 • Chống SPAM, Virus
 • Hằng ngày Backup
 • 24x7 Hỗ trợ kỹ thuật
EMAIL-02
 • 200GB Dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn Số tài khoản Email
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Chứng chỉ SSL
 • Chống SPAM, Virus
 • Hằng ngày Backup
 • 24x7 Hỗ trợ kỹ thuật
EMAIL-03
 • 500GB Dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn Số tài khoản Email
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Chứng chỉ SSL
 • Chống SPAM, Virus
 • Hằng ngày Backup
 • 24x7 Hỗ trợ kỹ thuật
EMAIL-04
 • 1000GB Dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn Số tài khoản Email
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Chứng chỉ SSL
 • Chống SPAM, Virus
 • Hằng ngày Backup
 • 24x7 Hỗ trợ kỹ thuật