Lightning Hosting

LIGHTNING-L01

360,000đ
1 năm
  300 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  0 Addon Domain
  10 Địa chỉ Email
  2 MySQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-L02

600,000đ
1 năm
  600 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  1 Addon Domain
  30 Địa chỉ Email
  10 MySQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-L03

960,000đ
1 năm
  1024 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  2 Addon Domain
  50 Địa chỉ Email
  Unlimited MySQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-L04

1,800,000đ
1 năm
  2048 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  3 Addon Domain
  100 Địa chỉ Email
  Unlimited MySQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-L05

1,200,000đ
6 tháng
  4096 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  5 Addon Domain
  150 Địa chỉ Email
  Unlimited MySQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-L06

1,800,000đ
6 tháng
  6144 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  10 Addon Domain
  200 Địa chỉ Email
  Unlimited MySQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  12 tháng Thanh toán