Lightning Hosting Windows

LIGHTNING-W01

360,000đ
1 năm
  300 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  0 Addon Domain
  10 Địa chỉ Email
  2 SQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-W02

600,000đ
1 năm
  600 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  1 Addon Domain
  30 Địa chỉ Email
  10 SQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-W03

960,000đ
1 năm
  1024 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  2 Addon Domain
  50 Địa chỉ Email
  Unlimited SQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-W04

1,800,000đ
1 năm
  2048 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  3 Addon Domain
  100 Địa chỉ Email
  Unlimited SQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-W05

1,200,000đ
6 tháng
  4096 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  5 Addon Domain
  150 Địa chỉ Email
  Unlimited SQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  6 tháng Thanh toán
LIGHTNING-W06

1,800,000đ
6 tháng
  6144 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  10 Addon Domain
  200 Địa chỉ Email
  Unlimited SQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  6 tháng Thanh toán