VPS Giá Rẻ

VCloud-01
 • 1 vCore Platinum CPU
 • 1GB RAM
 • 20GB NVMe DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 200Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • VNPT Datacenter
VCloud-02
 • 1 vCore Platinum CPU
 • 2GB RAM
 • 30GB NVMe DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 200Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • VNPT Datacenter
VCloud-03
 • 2 vCore Platinum CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB NVMe DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 200Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • VNPT Datacenter
VCloud-04
 • 2 vCore Platinum CPU
 • 4GB RAM
 • 60GB NVMe DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 200Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • VNPT Datacenter
VCloud-05
 • 3 vCore Platinum CPU
 • 6GB RAM
 • 80GB NVMe DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 200Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • VNPT Datacenter
VCloud-06
 • 4 vCore Platinum CPU
 • 8GB RAM
 • 100GB NVMe DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 200Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • VNPT Datacenter
VCloud-07
 • 4 vCore Platinum CPU
 • 8GB RAM
 • 120GB NVMe DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 200Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • VNPT Datacenter
VCloud-08
 • 5 vCore Platinum CPU
 • 10GB RAM
 • 120GB NVMe DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 200Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • VNPT Datacenter
VCloud-09
 • 6 vCore Platinum CPU
 • 12GB RAM
 • 120GB NVMe DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 200Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • VNPT Datacenter
VCloud-10
 • 6 vCore Platinum CPU
 • 12GB RAM
 • 200GB NVMe DISK
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 200Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • VNPT Datacenter