Lightning Hosting Windows

LIGHTNING-W01

360,000đ
שנתי
  300 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  0 Addon Domain
  10 Địa chỉ Email
  2 SQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-W02

600,000đ
שנתי
  600 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  1 Addon Domain
  30 Địa chỉ Email
  10 SQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-W03

960,000đ
שנתי
  1024 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  2 Addon Domain
  50 Địa chỉ Email
  Unlimited SQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-W04

1,800,000đ
שנתי
  2048 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  3 Addon Domain
  100 Địa chỉ Email
  Unlimited SQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-W05

1,200,000đ
חצי שנתי
  4096 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  5 Addon Domain
  150 Địa chỉ Email
  Unlimited SQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  6 tháng Thanh toán
LIGHTNING-W06

1,800,000đ
חצי שנתי
  6144 MB SSD Dung lượng
  Unlimited Data transfer
  10 Addon Domain
  200 Địa chỉ Email
  Unlimited SQL
  Unlimited Tài khoản FTP
  Unlimited Park Domain
  Hằng ngày Backup
  6 tháng Thanh toán