Enterprise Cloud

ECloud-Op

Bắt đầu từ

1 tháng

Vui lòng chọn cấu hình

  Tùy chọn CPU
  Tùy chọn Ram
  Tùy chọn Dung lượng
  Unlimited Data tranfer
  200 Mbps Share Trong nước
  20 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  Tùy chọn Snap Shot
  VNPT Datacenter
  01 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud-01

250,000đ
1 tháng
  01 vCore Platinum CPU
  01 GB Ram
  20 GB NVMe SSD Dung lượng
  Unlimited Data tranfer
  200 Mbps Share Trong nước
  20 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  01 Snap Shot
  VNPT Datacenter
  12 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud-02

500,000đ
1 tháng
  02 vCore Platinum CPU
  02 GB Ram
  40GB NVMe SSD Dung lượng
  Unlimited Data tranfer
  200 Mbps Share Trong nước
  20 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  01 Snap Shot
  VNPT Datacenter
  01 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud-04

700,000đ
1 tháng
  02 vCore Platinum CPU
  04 GB Ram
  60 GB NVMe SSD Dung lượng
  Unlimited Data tranfer
  200 Mbps Share Trong nước
  20 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  01 Snap Shot
  VNPT Datacenter
  01 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud-06

1,100,000đ
1 tháng
  04 vCore Platinum CPU
  06 GB Ram
  80 GB NVMe SSD Dung lượng
  Unlimited Data tranfer
  200 Mbps Share Trong nước
  20 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  VNPT Datacenter
  01 Snap Shot
  01 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud-08

1,500,000đ
1 tháng
  06 vCore Platinum CPU
  08 GB Ram
  100 GB NVMe SSD Dung lượng
  Unlimited Data tranfer
  200 Mbps Share Trong nước
  20 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  01 Snap Shot
  VNPT Datacenter
  01 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud-10

1,900,000đ
1 tháng
  08 vCore Platinum CPU
  10 GB Ram
  120 GB NVMe SSD Dung lượng
  Unlimited Data tranfer
  200 Mbps Share Trong nước
  20 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  01 Snap Shot
  VNPT Datacenter
  01 Tháng Thanh toán tối thiểu